ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново
Регистрирани емисии:

CBAM

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
Дебелец-5030
бул./ул. местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”
телефон: +359886896968
факс:
емейл:

Капитал:

2 020 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Дора Николова Петрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 271 хил. лв.
Нетна печалба: 236 хил. лв.
Общо активи: 9 615 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 87.08 %
Възвращаемост на активите: 2.45 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.91 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 10:39:07