Момина крепост АД-Велико Търново
www.mkrepost-bg.com
Регистрирани емисии: - 5MR
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Велико Търново 5000
гр. Велико Търново, ул. Магистрална № 23
телефон: +359 062 621504
факс: +359 062 636971
емейл: mail@mkrepost-bg.com

Капитал: 1691184
Директор за връзки с инвеститорите:
Наташа Коева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1289 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 5404 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.07.2017 15:16:53