Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Регистрирани емисии:

ZHZA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2014 - Производство на други основни органични химични вещества

Адрес:

Адрес на управление:
гр.Горна Оряховица 5100
ул. Свети княз Борис 1 №29
телефон: +0618 69433
факс: +0618 41709
емейл: yovkoralev@b-trust.org

Капитал:

11 112 919 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Йовко Илиев Ралев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 91 346 хил. лв.
Нетна печалба: 12 626 хил. лв.
Общо активи: 96 830 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 13.82 %
Възвращаемост на активите: 13.04 %
Възвращаемост на собствения капитал: 38.22 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 10:57:27