Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Регистрирани емисии:

3Z9N ZHZA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2014 - Производство на други основни органични химични вещества

Адрес:

Адрес на управление:
гр.Горна Оряховица 5100
ул. Свети княз Борис 1 №29
телефон: +0618 69433
факс: +0618 41709
емейл: yovkoralev@b-trust.org

Капитал:

11 112 919 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Йовко Илиев Ралев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 58 818 хил. лв.
Нетна печалба: 3 365 хил. лв.
Общо активи: 113 928 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 5.72 %
Възвращаемост на активите: 2.95 %
Възвращаемост на собствения капитал: 14.64 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 20.08.2021 17:05:20