Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Регистрирани емисии:

3Z9N ZHZA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2014 - Производство на други основни органични химични вещества

Адрес:

Адрес на управление:
гр.Горна Оряховица 5100
ул. Свети княз Борис 1 №29
телефон: +0618 69433
факс: +0618 41709
емейл: yovkoralev@b-trust.org

Капитал:

11 112 919 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Йовко Илиев Ралев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 98 469 хил. лв.
Нетна печалба: 4 551 хил. лв.
Общо активи: 99 395 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.62 %
Възвращаемост на активите: 4.58 %
Възвращаемост на собствения капитал: 18.83 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.11.2021 15:43:12