Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Регистрирани емисии: - 3Z9 3Z9N
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2014 - Производство на други основни органични химични вещества
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Горна Оряховица 5100
ул. Свети княз Борис 1 №29
телефон: +0618 69433
факс: +0618 41709
емейл: yovkoralev@b-trust.org

Капитал: 11112919
Директор за връзки с инвеститорите:
Йовко Илиев Ралев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 62892 хил. лв.
Нетна печалба 413 хил. лв.
Общо активи 80036 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.66 %
Възвращаемост на активите 0.52 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.43 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.01.2020 17:06:26