Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Регистрирани емисии: - 3Z9 3Z9N
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Горна Оряховица 5100
ул. Свети княз Борис 1 №29
телефон: +0618 69433
факс: +0618 41709
емейл: yovkoralev@b-trust.org

Капитал: 11112919
Директор за връзки с инвеститорите:
Йовко Илиев Ралев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 57559 хил. лв.
Нетна печалба 1575 хил. лв.
Общо активи 99844 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.74 %
Възвращаемост на активите 1.58 %
Възвращаемост на собствения капитал 11.08 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 26.08.2019 16:29:16