Астера I ЕАД-Варна
Регистрирани емисии: - 7A3S
Сектор по КИД-2008: Култура, спорт и развлечения
Клас по КИД-2008: 9200 - Организиране на хазартни игри
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
к.к. Св.Св.Константин и Елена, административна сграда
телефон: +359889299005
факс:
емейл: m.ivanova@asterahotel.com

Капитал: 1400000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2105 хил. лв.
Нетна печалба -792 хил. лв.
Общо активи 21668 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -37.62 %
Възвращаемост на активите -3.66 %
Възвращаемост на собствения капитал -13.83 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 01.02.2021 18:10:33