Енерго-Про Продажби АД-Варна
www.energo-pro.bg
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Клас по КИД-2008: 3514 - Търговия с електрическа енергия
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9009
Вл.Варненчик 258 Варна Тауърс-Г
телефон: +359660880
факс: +359660848
емейл: marina.radeva@energo-pro.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Марина Добринова Радева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 667511 хил. лв.
Нетна печалба 10675 хил. лв.
Общо активи 198694 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.60 %
Възвращаемост на активите 5.37 %
Възвращаемост на собствения капитал 15.68 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2014г. , публикуван на 27.05.2015 17:16:02