Софарма трейдинг АД-София
www.sopharmatrading.bg
Регистрирани емисии: - SO5
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ул."Лъчезар Станчев" №5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12
телефон: +359 2 81 33 660
факс: +359 2 81 33 666
емейл: office@sopharmatrading.bg

Капитал: 32905009
Директор за връзки с инвеститорите:
Венцислав Стефанов Маринов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 613713 хил. лв.
Нетна печалба 11643 хил. лв.
Общо активи 280240 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.90 %
Възвращаемост на активите 4.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 17.50 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2016г. , публикуван на 01.03.2017 10:24:48