Софарма трейдинг АД-София
www.sopharmatrading.bg
Регистрирани емисии: - SO5
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ул."Лъчезар Станчев" №5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12
телефон: +359 2 81 33 660
факс: +359 2 81 33 666
емейл: office@sopharmatrading.bg

Капитал: 32905009
Директор за връзки с инвеститорите:
Венцислав Стефанов Маринов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 164591 хил. лв.
Нетна печалба 4330 хил. лв.
Общо активи 282731 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.63 %
Възвращаемост на активите 1.53 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.91 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2017г. , публикуван на 02.05.2017 10:58:48