Холдинг Варна АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5V2 5V2C
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9002
КК СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359887999406
факс:
емейл:

Капитал: 5235900
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Станимирова Златанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 49510 хил. лв.
Нетна печалба 3836 хил. лв.
Общо активи 415278 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.75 %
Възвращаемост на активите 0.92 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.42 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.11.2017 14:18:30