Холдинг Варна АД-Варна
Регистрирани емисии: - 5V2 5V2A 5V2C
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9002
КК СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359887999406
факс:
емейл:

Капитал: 5235900
Директор за връзки с инвеститорите:
Нели Апостолова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 741 хил. лв.
Нетна печалба 1467 хил. лв.
Общо активи 243595 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 197.98 %
Възвращаемост на активите 0.60 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.93 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.07.2017 13:54:47