Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии:

ODES

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

3315 - Ремонт и поддържане на плавателни съдове

Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал:

586 642 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 76 793 хил. лв.
Нетна печалба: 17 438 хил. лв.
Общо активи: 96 606 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 22.71 %
Възвращаемост на активите: 18.05 %
Възвращаемост на собствения капитал: 20.05 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 26.01.2023 16:03:31