Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Регистрирани емисии:

ODES

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

3315 - Ремонт и поддържане на плавателни съдове

Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
Островна зона
телефон: +35952601107
факс:
емейл:

Капитал:

586 642 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 11 343 хил. лв.
Нетна печалба: 1 991 хил. лв.
Общо активи: 81 532 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 17.55 %
Възвращаемост на активите: 2.44 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.70 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 26.04.2022 11:20:33