Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4120 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради

Адрес:

Адрес на управление:
Девня п.к.9160
Промишлена зона, административна сграда в производствена база на "Заводски строежи - Девня" АД
телефон: +359-52-571-458
факс:
емейл: zavodski.stroeji@mail.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -2 хил. лв.
Общо активи: 59 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -3.39 %
Възвращаемост на собствения капитал: 8.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 31.01.2020 16:03:38