ЗСК-Лозово АД-Бургас
www.zsk-bs.com
Регистрирани емисии:

ZSK

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2361 - Производство на изделия от бетон за строителството

Адрес:

Адрес на управление:
Бургас-8000
Северна промишлена зона
телефон: +35956881070
факс:
емейл: zskbs@abv.bg

Капитал:

91 168 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 054 хил. лв.
Нетна печалба: 222 хил. лв.
Общо активи: 8 533 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7.27 %
Възвращаемост на активите: 2.60 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.91 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 14.07.2022 08:12:16