Металопак АД-Карнобат
Регистрирани емисии:

METK

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2591 - Производство на варели и подобни съдове от стомана

Адрес:

Адрес на управление:
КАРНОБАТ, 8400
КАРНОБАТ, ИНД.ЗОНА
телефон: +0559 22110
факс: +22110
емейл: metalopak@dir.bg

Капитал:

80 638 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселина Тодорова Гроздева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 282 хил. лв.
Нетна печалба: 153 хил. лв.
Общо активи: 537 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 54.26 %
Възвращаемост на активите: 28.49 %
Възвращаемост на собствения капитал: 29.65 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 23:56:21