Металопак АД-Карнобат
Регистрирани емисии: - 5MP
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
КАРНОБАТ, 8400
КАРНОБАТ, ИНД.ЗОНА
телефон: +0559 22110
факс: +22110
емейл: metalopak@dir.bg

Капитал: 80638
Директор за връзки с инвеститорите:
Веселина Тодорова Гроздева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 163 хил. лв.
Нетна печалба -41 хил. лв.
Общо активи 440 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -25.15 %
Възвращаемост на активите -9.32 %
Възвращаемост на собствения капитал -9.79 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 12.07.2018 12:33:44