Българска фондова борса АД-София
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии:

BSE

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал:

6 582 860 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Миглена Венцеславова Димитрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 17 655 хил. лв.
Нетна печалба: 4 410 хил. лв.
Общо активи: 385 958 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 24.98 %
Възвращаемост на активите: 1.14 %
Възвращаемост на собствения капитал: 16.67 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 01.03.2023 09:24:14