Българска фондова борса-София АД
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии: - BSO
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал: 6582860
Директор за връзки с инвеститорите:
Иво Станков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 944 хил. лв.
Нетна печалба -28 хил. лв.
Общо активи 10713 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -2.97 %
Възвращаемост на активите -0.26 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.28 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.08.2017 17:25:46