София Хотел Балкан АД-София
Регистрирани емисии: - 3ZB
Сектор по КИД-2008: Хотелиерство и ресторантьорство
Клас по КИД-2008: 5510 - Хотели и подобни места за настаняване
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
пл.Света Неделя 5
телефон: +35929816541
факс:
емейл: sofia.sheraton@luxurycollection.com

Капитал: 5263896
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Иванова Ялъмова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5613 хил. лв.
Нетна печалба -4656 хил. лв.
Общо активи 177816 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -82.95 %
Възвращаемост на активите -2.62 %
Възвращаемост на собствения капитал -11.45 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 28.08.2020 15:34:43