София Хотел Балкан АД-София
Регистрирани емисии:

SHB

Сектор по КИД-2008:

Хотелиерство и ресторантьорство

Клас по КИД-2008:

5510 - Хотели и подобни места за настаняване

Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
пл.Света Неделя 5
телефон: +35929816541
факс:
емейл: sofia.sheraton@luxurycollection.com

Капитал:

5 263 896 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Десислава Иванова Ялъмова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 15 466 хил. лв.
Нетна печалба: 173 хил. лв.
Общо активи: 148 116 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.12 %
Възвращаемост на активите: 0.12 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.28 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 19:15:17