Формопласт АД-Кърджали
www.formoplastbg.com
Регистрирани емисии: - 4F8
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Кърджали 6600
Промишлена зона юг
телефон: +359 361 62612
факс: +359 361 61133
емейл: info@formoplastbg.com

Капитал: 3798905
Директор за връзки с инвеститорите:
Емилия Цветанова Илиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 599 хил. лв.
Нетна печалба -176 хил. лв.
Общо активи 9379 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -29.38 %
Възвращаемост на активите -1.88 %
Възвращаемост на собствения капитал -4.65 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.07.2017 16:58:15